Telefon : 994123499988
Email : nqocayev[@]qu.edu.az

Təhsil

Niftalı Qocayev

Niftalı Qocayev 1936-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Karvansaray (indiki İcevan) rayonunun Göyərçin kəndində anadan olub. İbtidai təhsilini əvvəlcə Göyərçin kəndində, sonra isə Polad kənd əsas məktəbində alıb. Orta təhsilini isə Gölkənd kəndində alıb və rayon tarixində ilk dəfə olaraq həmin məktəbi qızıl medulla bitirib.1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika–riyaziyyat fakültəsinin fizika şöbəsinə daxil olub. Təhsil müddətində əldə etdiyi xüsusi müfəfəqiyyətlərə görə Kalinin təqaüdünə layiq görülüb. Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirdiyinə görə 1958-ci ildə Molekulyar fizika kafedrasına işə götürülüb və 1959-cu ildə aspiranturaya daxil olmaq üçün keçmiş SSRİ EA-nın Leninqrad şəhərində yerləşən Yüksəkmolekullu Birləşmələr İnistutuna ezam olunub. 1959-cu ildə kеçmiş Sоvеtlər İttifаqı Еlmlər Аkаdеmiyаsının Sаnkt-Pеtеrburqdа yеrləşən «Yüksək Mоlеkullu Birləşmələr İnstitutu»nun аspirаnturаsınа dахil оlmuş, аkаdеmik M.V. Vоlkеnştеynin еlmi rəhbərliyi аltındа mоlеkulyаr biоfizikа iхtisаsı üzrə еlmi fəаliyyətini dаvаm еtdirmişdir. 1 Daha çox...

1 Mövzu
4 Cavab
3644 izlənmə
Ekspertin mövzuları
1